Quick Tips

Kamstrup Flow
Quick Tips Uncategorized

Real data comparison between existing mechanical meter and Kamstrup FlowIQ2101 . electronic water meter

Nghiên cứu thực tiễn: So sánh dữ liệu thực giữa đồng hồ cơ hiện hữu và đồng hồ nước điện tử Kamstrup FlowIQ2101, tại khu vực cấp nước thuộc thành phố Angeles, Philippines từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2020. Giớ...