Uncategorized

Dịch Vụ Hiệu Chuẩn
Uncategorized

Dịch vụ hiệu chuẩn

Việc hiệu chuẩn thiết bị thường xuyên là điều cần thiết để giúp trang thiết bị kiểm soát tốt các quy trình sản xuất của nhà máy. Việt An cung cấp các dịch vụ kịp thời, có thể trích lục, và tiết kiệm chi phí kèm...

Dịch Vụ Vận Hành
Uncategorized

Dịch vụ vận hành

Trong giai đoạn bắt đầu vận hành của hệ thống quan trắc, giúp thiết bị vận hành đúng quy trình là điều cần thiết để xử lý các yếu tố quan trọng như thời gian, nguồn có sẵn và các kỹ năng cụ thể. Sử dụng các dịc...

Dịch Vụ Bảo Trì
Uncategorized

Dịch vụ bảo trì

Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ Khách Hàng? Độ tin cậy về thiết bị đo lường là điều cốt yếu cho các quy trình công nghiệp và tính khả dụng nhà máy của khách hàng. Các dịch vụ bảo trì công nghiệp ngăn ngừ...

Dịch Vụ Chuẩn Đoán Và Xử Lý Sự Cố
Uncategorized

Dịch vụ chuẩn đoán lỗi và xử lý sự cố

Dịch vụ chẩn đoán và sửa chữa thiết bị Nhanh chóng giải quyết các lỗi thiết bị tại chỗ (nhà máy khách hàng) hoặc tại Việt An trên toàn quốc. Chúng tôi ứng dụng chuyên môn dịch vụ kỹ thuật vào các ứng dụng...

Dịch Vụ Hổ Trợ Từ Xa
Uncategorized

Dịch vụ hổ trợ từ xa

Các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của Việt An sẽ đảm bảo các thiết bị, phần mềm, hoặc các giải pháp tự động được lắp đặt bởi Việt An tiếp tục hoạt động trơn tru theo thời gian. Với chuyên môn dịch vụ sâu rộng, cùn...

Kamstrup Flow
Quick Tips Uncategorized

Real data comparison between existing mechanical meter and Kamstrup FlowIQ2101 . electronic water meter

Nghiên cứu thực tiễn: So sánh dữ liệu thực giữa đồng hồ cơ hiện hữu và đồng hồ nước điện tử Kamstrup FlowIQ2101, tại khu vực cấp nước thuộc thành phố Angeles, Philippines từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2020. Giớ...